Destek&襤letiim
Bar覺nd覺rma Anlamas覺
襤letiim
Kontrol Paneline Giri
Network Durumu
S覺k癟a Sorulan Sorular
 
Bar覺nd覺rma Anlamas覺
ANLAMANIN TARAFLARI

1. Bu anlama, ISPRO 襤LET襤襤M H襤ZMETLER襤 VE YAZILIM SAN. T襤C. A. ( Bundan sonra ISPRO olarak an覺lacakt覺r) ile, ISPRO'dan web bar覺nd覺rma, e-posta bar覺nd覺rma, alan ad覺 tescili ve dier hizmetlerinden almak isteyen t羹zel veya 繹zel kiilik (bundan sonra MTER襤 olarak an覺lacakt覺r) aras覺nda akdedilmitir.

2. Bu anlama ISPRO ile MTER襤 aras覺nda akdedilmi olup 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺 kapsayacak ekilde geniletilebilir. MTER襤, ISPRO'in bu anlama 癟er癟evesinde kendisine sunduu imkanlar覺, bir yarar kar覺l覺覺nda 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺n kullan覺m覺na veya yarar覺na sunabilir. MTER襤 bu imkanlar覺n tamam覺n覺 veya bir k覺sm覺n覺 kiralayabilir ya da satabilir. MTER襤, ISPRO’dan sipari verdii ve 羹cretini 繹dedii taktirde i bu s繹zleme koullar覺n覺 aynen kabul etmi say覺lmaktad覺r.

VER襤LECEK H襤ZMET

3. Bir internet hizmetleri kuruluu olarak ISPRO , internete bal覺 sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bal覺 olup web a覺ndan (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MTER襤, ISPRO'nun salad覺覺 bu yaz覺l覺m ve donan覺mdan yararlanarak internete bir tak覺m bilgileri web sayfalar覺 eklinde yerletirmek ve internet 羹zerinden mesaj al覺 veriinde bulunmak istemektedir.

4. Verilecek hizmet aa覺daki bileenlerin bir ya da birka癟覺ndan olumaktad覺r:

(a) Web Alan覺: ISPRO'nun salad覺覺, internet www ve elektronik posta servislerine bal覺 bilgisayarlarda, MTER襤'nin kullan覺m覺 i癟in ayr覺lan alan. Bu alana, MTER襤'nin internet kullanc覺lar覺na www yoluyla sunmak istedii her t羹r dosya, dosyalar覺 yerletirmek i癟in a癟t覺覺 dizinler, MTER襤'nin kullan覺m覺 i癟in a癟覺lan elektronik postalar覺n teslim al覺nmak 羹zere bekledii alan, MTER襤'ye ait web sayfalar覺na ilikin ziyaret癟i istatistiklerinin tutulduu alanlar dahildir.

(b) Elektronik Posta: ISPRO taraf覺ndan, MTER襤'nin, 襤nternet 羹zerinden mesaj almakta kullanaca覺 posta kutular覺. ISPRO , MTER襤'nin hizmetine ay覺rd覺覺 posta kutular覺na, internetin herhangi bir kullan覺c覺s覺 taraf覺ndan g繹nderilen mesajlar覺, MTER襤 taraf覺ndan teslim al覺n覺ncaya kadar bekletecektir.

(c) 襤nternet Trafii: Direkt olarak MTER襤'den kaynaklanan veya MTER襤'nin internet kulan覺c覺lar覺n覺n eriimine a癟t覺覺 dosya, e-mail gibi bileenlere erimek isteyen herhangi bir internet kullan覺c覺s覺ndan kaynaklanan, ve ISPRO'nun salad覺覺 sunuculardan ge癟en bilgi al覺-verii. 襤nternet trafii tan覺m覺, her iki y繹nl羹 veri ak覺覺n覺 kapsamaktad覺r.

(d) Alan ad覺: Alan ad覺 kay覺tlar覺 kontrol paneli 羹zerinden MTER襤 taraf覺ndan yap覺lacakt覺r. MTER襤 alanad覺 羹zerinde kendi istekleri dorultusunda kontrol panelinden tan覺mlamalar yapabilecektir.

(e) Spam: Al覺c覺lar覺n istei olmaks覺z覺n g繹nderilen toplu (50'den fazla) e-postalardir. SPAM g繹nderimi 襤nternet etiklerine ve IsproNET kurallar覺na ayk覺r覺d覺r.

(f) Bildiriler: ISPRO m羹terilerine servis bak覺m ve g羹ncellemeleri hakk覺nda gerekli olmas覺 durumunda bildiri ve duyuru g繹nderme hakk覺n覺 sakl覺 tutar ve m羹teriler bu bildirileri almak istediklerini kabul ederler.

VER襤LECEK H襤ZMET襤N F襤Z襤KSEL SINIRLARI

5. ISPRO taraf覺ndan, MTER襤'ye verilecek hizmetler, MTER襤'nin se癟tii bar覺nd覺rma plan覺na g繹re fiziksel s覺n覺rlamalara tabidir..

6. MTER襤'nin yararland覺覺 veya yararlanmak istedii hizmetlerin bu s覺n覺rlar覺 amas覺 durumunda ISPRO ek 羹cret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir. Eer MTER襤 talep edilen ek 羹cretleri 繹demeyi reddeder ise, ISPRO, MTER襤'nin servislerini kapatma ve maddi zararlar i癟in tazminat haklar覺n覺 sakl覺 tutar

H襤ZMET SINIRLAMALARI

7. NEML襤: MTER襤'nin haz覺rlam覺 olduu web sayfalar覺n覺n i癟eriklerinin ve g繹nderecei e-maillerin i癟eriklerinin sorumluluu tamamen kendisine aittir. ISPRO siteye yaz覺lan yaz覺lardan ya da g繹nderilen maillerin i癟eriklerinden doacak aksakl覺klardan, hi癟bir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. ISPRO sadece bu sitenin ya da sitelerin yay覺nlanaca覺 web alan覺n覺 veya sunucuyu kiralar, bu alanda veya sunucuda yay覺nlanacak t羹m materyalin sorumluluu MTER襤'ye aittir.

ISPRO, herhangi bir anda MTER襤'ye sunduu hizmetlerin bir k覺sm覺n覺n ilgili yasalara ayk覺r覺 ama癟lar i癟in kullan覺ld覺覺 kanaatine varacak olursa, s繹z konusu durumun ilgili yasalara ayk覺r覺 olmad覺覺 anla覺l覺ncaya kadar, verdii hizmeti, MTER襤'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, ISPRO , sunduu hizmet kullan覺l覺rken aa覺daki s覺n覺rlamalara uyulmas覺n覺 bekler. MTER襤'nin bu s覺n覺rlamalardan herhangi birine uymad覺覺n覺n belirlenmesi durumunda, ISPRO hizmet vermeyi durdurabilir ve MTER襤'den s覺n覺rlamaya uyulmamas覺 nedeniyle urad覺覺 zarar覺n tazminini isteyebilir. MTER襤'nin bu anlama h羹k羹mlerine uymamas覺 nedeniyle ISPRO'nun hizmeti durdurmas覺 halinde, MTER襤'ye hi癟bir geri 繹deme yap覺lmaz.

SINIRLAMALAR

(a) ISPRO'nun sunduu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans g繹stererek bir veya bir 癟ok kiiye, bu kiilerin istekleri d覺覺nda elektronik mesaj g繹nderilmesi yasakt覺r. (SPAM g繹nderimi yasakt覺r)

(b) ISPRO'nun verdii e-posta hizmetleri kullan覺larak toplu e-posta g繹nderimi yasaktir. E-posta'lar覺n toplu e-posta say覺lmas覺 i癟in ayn覺 i癟erikli e-posta'n覺n 50'den fazla adet g繹nderilmesi kriteri aran覺r.
(c) ISPRO'nun sunduu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans g繹stererek yay覺nlanacak veya g繹nderilecek bilgilerde, yasalara ayk覺r覺, yanl覺, yan覺lt覺c覺, hileli bilgilerin bulunmas覺 veya, var olmayan 羹r羹n ve hizmetlerin sunulmas覺 yasakt覺r.

(d) ISPRO'nun sunduu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans g繹stererek g繹nderilecek elektronik postalar覺n 'g繹nderen' k覺sm覺nda yanl覺 veya aldat覺c覺 bilginin bulunmas覺. G繹nderilecek t羹m elektronik postalar覺n g繹nderen k覺s覺mlar覺nda, bu hizmeti kullanmaya yetkili k覺l覺nm覺 kiinin ismi ile ISPRO taraf覺ndan verilen hizmet kapsam覺nda verilmi veya bu kiinin kanuni olarak kullanma hakk覺na sahip olduu bir baka elektronik posta adresi bulunmal覺d覺r. 'G繹nderen' k覺sm覺nda bulunacak elektronik posta adresi ula覺labilir ve ger癟ek bir adres olmal覺d覺r.

(e) ISPRO yada baka bir kurum ve kurulu taraf覺ndan sunulan herhangi bir hizmetin, MTER襤'nin kullanma veya erime veya okuma yetkisine sahip olmad覺覺 bir k覺sm覺na erimeye 癟al覺mas覺, m羹dahale etmesi, erimesi veya okumas覺 tamamen kanun d覺覺d覺r. Bunu yapt覺覺 tespit edilen m羹terinin sitesi 繹dedii para iade edilmeksizin kapat覺l覺r ve m羹teri bu hareketinden doacak her t羹rl羹 zarar覺 tazminle y羹k羹ml羹d羹r.

(f) ISPRO'nun salad覺覺 hizmetler ile internet kullan覺c覺lar覺na, pornografik materyaller; korsan yaz覺l覺mlar sunulmas覺.

H襤ZMET BEDEL襤

8. MTER襤, ISPRO'nun bu s覺n覺rlamalar ve tan覺mlar i癟erisinde kendisine sunduu hizmetin bedeli olarak ISPRO'nun 繹deme g羹n羹ne ait Fiyat Listesi 羹zerinden 繹deme yapacakt覺r.

9. Kurulum 羹creti ve ilk 繹deme MTER襤 taraf覺ndan, s繹zlemenin imzaland覺覺 tarihte yap覺l覺r. Se癟ilen hizmet ve 繹deme plan覺na g繹re, yeni d繹nemde yap覺lacak 繹demeler, MTER襤 taraf覺ndan en ge癟 yeni d繹nemin balad覺覺 tarihte yap覺l覺r. MTER襤 繹demeyi, ilgili d繹nemin balad覺覺 tarihten 5 g羹n sonra hala yapmam覺sa, ISPRO verilen hizmetlerin bir k覺sm覺n覺 veya tamam覺n覺, 繹deme yap覺l覺ncaya kadar durdurabilir. Durdurduu bu s羹re i癟erisinde m羹teriyi haberdar etmek amac覺 ile hizmetin yap覺ld覺覺 web alan覺nda m羹teriye uyar覺 mesaj覺 yay覺nlayabilir.

ISPRO

10. ISPRO, sunduu hizmetin tam bir kesintisizlik ve s羹reklilik i癟erisinde devam edeceini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uramas覺 durumunda, kabul edilebilir bir s羹re i癟erisinde duruma m羹dahale etmeyi taahh羹t eder.

11. ISPRO, web sitelerini yay覺nlamakla y羹k羹ml羹d羹r, kendisinden kaynaklans覺n veya kaynaklanmas覺n, herhangi bir nedenle yay覺nlamakta olduu web sitesinin i癟eriindeki dosyalar覺n herhangi bir zarara uramas覺 ya da kaybolmas覺 halinde site i癟erii konusunda herhangi bir sorumluluk ta覺mamaktad覺r. MTER襤 kendi web sitesinin ve kendi dosyalar覺n覺n yedeklerini elinde bulundurmakla y羹k羹ml羹d羹r. ISPRO yedekleme yapmaktad覺r ancak bu yedeklemeler periyodik olarak yap覺ld覺覺ndan sitenin en son hali daima MTER襤'nin kendi sorumluluundad覺r.

12. ISPRO, hizmetin herhangi bir ekilde kesintiye uramas覺ndan kaynaklanan, verilerin kaybolmas覺, zarara uramas覺, gecikmesi, yerine ulamamas覺, bilgiye ula覺lamamas覺 (ve hizmetin kesintiye uramas覺ndan doabilecek dier her t羹rl羹 neden) dolay覺s覺yla uran覺lacak kay覺plardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

13. MTER襤'nin kullan覺m覺na sunulan hizmetlerin aral覺ks覺z 7 g羹n s羹reyle kesintiye uramas覺 halinde, MTER襤, kesinti nedenine bakmaks覺z覺n, anlamay覺 sona erdirebilir. ISPRO bu durumda s繹zlemeleri kapsam覺nda m羹teriden alaca覺 bu tarihten sonraki 繹demeleri talep edemez.

14. ISPRO'nun MTER襤'ye sunduu hizmetler kullan覺larak veya bu hizmetlerden yararlanarak ISPRO'nun herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kayb覺na veya bozulmas覺na neden olunmas覺 durumunda; MTER襤'nin 繹demi olduu mebla kendisine iade edilmeksizin MTER襤 ISPRO'nun bu olaydan doan t羹m zarar覺n覺 tazmin etmeyi kabul eder.

15. MTER襤, ISPRO'nun sistemlerini kullanarak SPAM olan veya SPAM olmayan toplu e-posta g繹nderiminde bulunamaz. ISPRO'nun m羹teriye sunduu e-posta sistemleri normal iletiim ama癟l覺d覺r. E-posta sisteminin tan覺t覺m, reklam, bildiri, duyuru vs. gibi ama癟lar i癟in kullan覺lmas覺 yasakt覺r. E-posta'lar覺n toplu e-posta say覺lmas覺 i癟in benzeri i癟erikli e-posta'n覺n 50'den fazla adet g繹nderilmesi kriteri aran覺r. MTER襤 TOPLU E-POSTA GNDER襤M襤 yapar ise ISPRO, MTER襤'yi UYARMAKSIZIN ve MTER襤'nin 繹demi olduu mebla覺 kendisine iade etmeksizin hizmeti durdurabilir. Ayr覺ca MTER襤 ISPRO'nun bu olaydan doan t羹m zarar覺n覺 tazmin etmeyi kabul eder.

16. ISPRO, eer t羹m a覺n覺 tehdit edecek bir sald覺r覺, atak alt覺nda kal覺r ise, bu durumda MTER襤'ye sormaks覺z覺n hizmet s繹zlemesini tek tarafl覺 olarak fesh edebilir. Bu, ISPRO'nun t羹m sunucular覺n覺 ve dier t羹m m羹terilerine sunmakta olduu web yay覺nc覺l覺覺 hizmetlerini korumak i癟in gerekli olabilir. Bu 癟繹z羹m MTER襤 kendisine yap覺lan atak, sald覺r覺 ile t羹m ISPRO'nun network'羹n羹 癟al覺maz hale getirdii takdirde uygulanmaktad覺r. A ataklar覺 ve sald覺r覺lar覺 devaml覺 olduu takdirde, ISPRO, MTER襤 taraf覺ndan kendisine verilen maddi zararlar i癟in tazminat hakk覺n覺 sakl覺 tutar

VER襤 AKII

17. ISPRO'in bu anlama 癟er癟evesinde sunduu imkanlar kullan覺larak MTER襤 taraf覺ndan elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MTER襤'nin sorumluluundad覺r. ISPRO elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanl覺 olmas覺ndan sorumlu tutulamaz.

SZLEMEN襤N SRES襤

18. S繹zleme, internet 羹zerinden MTER襤'nin kabul ettiini beyan tarihten itibaren, 羹yeliini internet 羹zerinden kullan覺c覺 ismini ve ifresini vererek iptal ettii tarihe kadar ge癟erlidir.

SZLEMEN襤N VE H襤ZMETLER襤N YEN襤LENMES襤 VEYA SONA ERD襤R襤LMES襤

20. ISPRO , bu web bulundurma ve alan ad覺 s繹zlemesini, baz覺 maddeleri deitirmek veya kald覺rmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle deitirebilir. B繹yle bir durumda ISPRO, anlaman覺n yeni eklini, www.ispro.net adresli internet sitesine, ula覺labilir bir ekilde yerletirecektir. Anlaman覺n yeni ekli bu adreste yay覺nland覺ktan 10 g羹n sonra MTER襤, ISPRO'in sunduu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MTER襤'nin yeni h羹k羹mleri de kabul ettii anla覺lacakt覺r. MTER襤'nin yeni anlamay覺 kabul etmemesi halinde kulland覺覺 hizmetleri sona erdirme hakk覺 vard覺r. Deiikliklerin y羹r羹rl羹e girdii tarihte MTER襤'nin durumu veya kullan覺m覺 yeni h羹k羹mlere ayk覺r覺l覺k tekil ediyorsa, ISPRO'da H襤ZMET SZLEMES襤'ni sona erdirme hakk覺na sahip olur.

21. MTER襤, 羹yelik s羹resi bitiminden 2 hafta veya daha 繹nce 羹yeliini iptal etmek istediini belirtmedii s羹rece bir sonraki yenileme d繹nemindeki 羹cretleri ve hizmetin devam覺n覺 kabul eder.

22.MTER襤, Kontrol Panelli Sistemde deme ekli Olarak Kredi Kart覺 襤le deme Se癟eneini Se癟mi ise 21. Madde’de belirtilen yenileme d繹nemi 羹creti sistem taraf覺ndan otomatik olarak 癟ekilir.

23. 襤zmir Mahkemeleri ve 襤cra Daireleri, bu anlamadan doacak anlamazl覺klar覺 癟繹zmeye yetkili k覺l覺nm覺t覺r.

24. 襤bu anlama 24 maddeden m羹teekkil olup, taraflarca tamamen okunup t羹m h羹k羹mleri kabul edilmitir.

Copyright 1995 - 2019 ISPRO 襤letiim Hizmetleri ve Yaz覺l覺m San. ve Ticaret A..
IsproNET bir Doanata Grubu Kuruluudur. 襤letiim: info@ispro.net.tr